Nakoupilo přes 15000 spokojených zákazníků.
platitipti

likvidace skladu


koše


květinypetronela.coolyoutube


FacebookEETReklamační řád.

www.levnematrace.eu

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník).

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodejce uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

1.     V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců Prodávajícího je Kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je Kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je Kupující povinen neprodleně informovat také Prodávajícího.

2.     Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je Kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u Prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou Prodávajícím uznány.

3.     Při osobním odběru zboží je Kupující povinen překontrolovat zboží při jeho převzetí a zjevné vady je povinen ihned uplatnit u Prodávajícího. Zjevné vady zboží uplatněné u Prodávajícího později, nebudou Prodávajícím uznány.

4.     Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem LevneMatrace.eu reklamovatelná vada, může Kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem.

5.     Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

Levnematrace.eu
Rybníky IV 326
760 01 Zlín

resp. na e-mailové adrese:  reklamace@levnematrace.eu.  Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno Kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

6.     Obratem po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu. Prodávající informuje Kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží a o tom, kam má Kupující vadné zboží doručit (sídlo Prodávajícího, autorizovaný servis apod.).

7.     Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby Kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu a záruční list.

8.     V případě, že je zboží potřeba poslat zpět Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen buď zboží zabalit do originálního obalu nebo na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána. Náklady na doručení zboží určeného k reklamaci Prodávajícímu nese Kupující.

9.     Prodávající má právo potvrdit záruční list pouze v případě, že jsou splněny všechny ostatní podmínky určené výrobcem (například odborná instalace). Právo na záruku zaniká, pokud Kupující takové podmínky nesplnil.

10.     V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, poskytnutím slevy či vrácením zaplacené kupní ceny.

Výška matrace může být v toleranci ±1cm od uvedeného rozměru.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

  1. Výrobek byl poškozen při přepravě - zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat Prodejce.
  2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
  3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
  5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
  

Postup při reklamaci :

  1.  Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
  2.  Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
  3.  Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 3 dnů od jejího vzniku. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po domluvě prodloužit.

 

Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro uplatnění reklamace.